Zmiany w emeryturach 2014 r.

1 lutego 2014 r. weszły w życie zmiany w emeryturach, w których dla potrzeb emerytalnych określono mechanizm przekazania całości środków zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym do ZUS.

Ustawa z grudnia 2013 r o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE wprowadziła zmiany w następujących ustawach:
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
o systemie ubezpieczeń społecznych,
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
o emeryturach kapitałowych.

Po złożeniu wniosku o emeryturę lub emeryturę częściową, zakład będzie informował OFE o obowiązku przekazania całości środków na fundusz emerytalny FUS ( Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ).
Środki te fundusz emerytalny przekaże na rachunek bankowy ZUS i w ciągu 7 dni zostaną zewidencjonowane na subkoncie ZUS.

Zasady na jakich członkowie OFE będą przechodzili na:
okresową emeryturę kapitałową i jak będzie obliczana i wypłacana ich emerytura,
emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku przewidzianego dla mężczyzny i jak obliczana będzie wysokość, oraz jak będą obliczane emerytury częściowe przysługujące członkom OFE.

Okresowa emerytura kapitałowa:
Ustawa z 2008 r.  zachowuje możliwość przejścia kobiet – członków OFE na okresową emeryturę kapitałową. Ustawa ta znosi również możliwość przyznania dożywotniej emerytury kapitałowej, określając zasady uwzględnienia środków członka OFE przy ustalaniu wysokości emerytury z FUS.
Po przyznaniu emerytury z FUS z tytułu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, kobiety nabywają prawo do okresowej emerytury kapitałowej . Aktualnie wiek ten osiągają kobiety urodzone w IV kwartale 1953 r.  i wynosi on 60 lat .
Wysokość emerytury obliczana jest poprzez podzielenie kwoty środków z subkonta ZUS ( na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura), przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę osoby ubezpieczonej.

Emerytura ustalana w powszechnym wieku emerytalnym przewidzianym dla mężczyzn – członków OFE.
W miejsce zniesionych dożywotnich emerytur wprowadzono regulację dotyczącą uwzględniania zewidencjonowanych środków na subkoncie przy ustalaniu wysokości emerytury z FUS, przewidzianej dla osób, które osiągnęły podwyższony wiek emerytalny dla mężczyzn. Osobami, które będą mogły ubiegać się o emeryturę jako pierwsze, będą ubezpieczeni urodzeni w I kwartale 1949 r. , dla których podwyższony wiek emerytalny wynosi 65 lat.
W przypadku, gdy zarówno kobieta jak i mężczyzna po ukończeniu podwyższonego wieku emerytalnego określonego dla mężczyzny:
złoży po raz pierwszy wniosek o emeryturę,
zostanie mu przyznana emerytura z urzędu po ukończeniu tego wieku, kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie ZUS, w tym kwota przeniesiona z OFE, uwzględniana jest w podstawie obliczenia emerytury z FUS.

Obliczanie wysokości częściowej emerytury dla członka OFE.
W przypadku zgłoszenia przez członka OFE wniosku o częściową emeryturę, OFE ma obowiązek przekazania na fundusz emerytalny FUS całości środków zgromadzonych na koncie OFE, które zostaną zewidencjonowane na subkoncie ZUS. Podstawę do obliczenia emerytury będzie stanowiła kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata tej emerytury, kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, w tym środków przekazanych z OFE.
Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury obliczonej według nowych zasad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *