Praca, a emerytura. Czas złożyć wniosek?

 

2014-06-27_11h17_51Praca, a emerytura. Czy nadszedł już czas, żeby odpocząć? Gdzie i kiedy złożyć wniosek o emeryturę?

Docelowo mamy pracować do 67 roku życia. Do tej pory warunkiem otrzymania emerytury nie mniejszej niż najniższa emerytura był 20 – letni staż pracy dla kobiet i 25 – letni staż pracy dla mężczyzn. Obowiązywało to jednak do końca 2013 roku. Od stycznia 2014 roku weszły nowe przepisy, które wymagają dłuższego stażu pracy.

ZUS waloryzuje emerytury, renty, okresowe emerytury kapitałowe, pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, także zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Każdego roku waloryzacja obejmuje, te świadczenia które zostały złożone i przyznane przed 28 lutym. Jeśli  wniosek został złożony już po 1 maja to waloryzacja może objąć dopiero w następnym roku.

Opłaca się więc złożyć wniosek o emeryturę wcześniej, ponieważ wtedy dostaniemy emeryturę także we wcześniejszych miesiącach, a w marcu zwaloryzuje emeryturę dla seniora. W przeciwnym przypadku od marca otrzyma się wyższą emeryturę, ale pozbawi to jednocześnie prawa do jednej emerytury.

By uzyskać prawo do emerytury trzeba złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio do jednostki ZUS. Możemy tego dokonać składając wniosek na piśmie, zgłaszając ustnie do protokołu. Wniosek ten możemy wysłać pocztą albo złożyć go osobiście do urzędu konsularnego, lub do innej polskiej placówki dyplomatycznej poza granicami naszego kraju.

Wypełniany formularz zawiera: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zameldowania, adres do korespondencji, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego albo paszportu. A także własnoręczny podpis wnioskodawcy, pełnomocnika wnioskodawcy albo osoby upoważnionej. W przypadku gdy środki z emerytury mają wpływać na konto bankowe należy dołączyć nazwę, adres i numer konta bankowego.

W przypadku, gdy nie mamy naliczonego kapitału początkowego, do wniosku należy dołączyć także dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe. Dokumenty, te powinny być załączone do wniosku w oryginale. Ewentualnie może to być kserokopia, odpis albo wpis poświadczony notarialnie.

Obecnie nabycie prawa do emerytury oznacza, że został osiągnięty określony wiek emerytalny. Jeśli  wiek emerytalny został osiągnięty wówczas zostanie przyznana emerytura, od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Osoba pracująca, która osiągnęła wymagany wiek nie dostanie świadczenia dopóki nie rozwiąże umowy o pracę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *